Lessons in Tagalog – Old Site

ARALIN SA TAGALOG

Sa pamamagitan ng edukasyon sa karapatang pantao, ang iyong pamilya at ang iyong pamayanan ay maaaring makamit ang kaalaman, kasanayan at ugali na baguhin ang mga bagay sa isang positibong paraan. Tinatawag namin ang aming diskarte na Colega. Si Colega ay iyong kaibigan, iyong kaibigan, iyong kasama sa pagtuturo at pag-aaral ng mga karapatang pantao. Dahil ang mga materyal na ito, ang site na ito, aming samahan, at lahat ng mayroon kami, ay para sa iyo, mga guro at mga nag-aaral. Ang Colega ay inilaan upang tulungan kang malinang ang mga kasanayan at ugali na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, dignidad, pluralidad, pagpapaubaya at paggalang sa iyong pamayanan, lipunan at sa buong mundo. Ang Convention sa Mga Karapatan ng Bata ay ang pundasyon at inspirasyon para sa Colega. I-download ang mga aralin nang libre sa ibaba.

ARALIN PARA SA MGA BATA