Colega_Logo

Quyền con người thuộc về mọi người như nhau. Trang web này, tài nguyên của nó, tổ chức của chúng tôi và mọi thứ chúng tôi phải cung cấp là dành cho bạn – giáo viên, người kiểm duyệt và sinh viên. Chúng tôi gọi cách tiếp cận của chúng tôi là Colega, có nghĩa là bạn của bạn và đối tác của bạn trong việc giảng dạy và học tập về quyền con người. Thông qua giáo dục nhân quyền, Colega có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng và thái độ thúc đẩy bình đẳng, nhân phẩm, lòng tốt, lòng khoan dung và sự tôn trọng trong cộng đồng của bạn và trên toàn thế giới.

 

Cuộn xuống để truy cập sách hướng dẫn của chúng tôi bằng tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt