Colega_Logo

Sa pamamagitan ng edukasyon sa karapatang pantao, ang iyong pamilya at ang iyong pamayanan ay maaaring makamit ang kaalaman, kasanayan at ugali na baguhin ang mga bagay sa isang positibong paraan. Tinatawag namin ang aming diskarte na Colega. Si Colega ay iyong kaibigan, iyong kaibigan, iyong kasama sa pagtuturo at pag-aaral ng mga karapatang pantao. Dahil ang mga materyal na ito, ang site na ito, aming samahan, at lahat ng mayroon kami, ay para sa iyo, mga guro at mga nag-aaral. Ang Colega ay inilaan upang tulungan kang malinang ang mga kasanayan at ugali na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, dignidad, pluralidad, pagpapaubaya at paggalang sa iyong pamayanan, lipunan at sa buong mundo. Ang Convention sa Mga Karapatan ng Bata ay ang pundasyon at inspirasyon para sa Colega.

 

Mag-scroll pababa para ma-access ang aming mga video sa Tagalog

Mga video sa Tagalog

Para sa Primary Ages

Colega Aralin 1A

Colega Aralin 1B

Colega Aralin 2A

Colega Aralin 2B

Colega Aralin 3A

Colega Aralin 3B

Colega Aralin 4A

Colega Aralin 4B

Colega Aralin 5A

Colega Aralin 5B

Colega Aralin 6A

Colega Aralin 6B

Colega Aralin 7A

Colega Aralin 7B

Colega Aralin 8A

Colega Aralin 8B

Colega Aralin 9A

Colega Aralin 9B

Colega Aralin 10A

Colega Aralin 10B